Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Renata | 27.11.2017 

Dobrý den,

jsem v prvním měsíci těhotenství a ráda bych si s nížila pracovní úvazek. O snížení úvazku jsem uvažovala už dříve a s těhotenstvím to nesouvisí. Bojím se teď, že pokud si pracovní úvazek teď snížím, budu mít malý příspěvek v mateřství a rodičovství. Bylo by to pro mě nevýhodné, si teď úvazek snižovat? Jakým způsobem se příspěvky vypočítávají?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
výše peněžité pomoci v mateřství Výše činí 70% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se u u této dávky vypočítává ze započitatelného příjmu v rozhodném období, kterým je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou. Pokud budete před nástupem na mateřskou dovolenou dosahovat nižšího příjmu, budete pobírat úměrně nižší peněžitou pomoc v mateřství. Váš nárok na rodičovský příspěvek nebude zkrácením úvazku ovlivněn.

Eva Fialová

vojtěch bednařík | 23.11.2017 

Dobrý den, nikde nemohu nalézt žádné názory ohledně pojmenování pozic dle služebního zákona, "odborný rada" "ministerský rada". Vzhledem ke zdůrazňování genderové vyváženosti a někdy až bizardních termínů chiruržka apod. nechápu, jak mohli takto nesmyslné označení dát do zákona. Jak oslovovat v korespondenci ženu, která je rada? Vážená paní rado?

Odpověď:

Dobrý den,
obecně platí, že zákony jsou psány v generickém maskulinu, ale nevyplývá z toho, že by se termín radová neměl užívat. Viz. níže vyjádření ústavu pro jazyk český:
„Rozpaky, zda lze přechýlenou podobu vůbec užít, často vzbuzuje tvar radová, k němuž lze podotknout, že je z čistě jazykového hlediska naprosto v pořádku. Důvody rozpaků při užití jsou mimojazykové a mají kořeny v prvorepublikovém označení žen podle manželovy funkce. Představy žen z filmů pro pamětníky, které se nám vybaví ve spojitosti s označením paní radová, přijímání označení radová poněkud zpomalují. Protože ale přibývá žen, které tuto funkci (v různých oblastech) vykonávají, oslovení paní radová se vžívá, a to např. ve spojeních policejní radová, zdravotní radová, obchodní radová. Doporučujeme jej užívat bez předsudků.“

Kateřina Lovitt

Štěpka | 21.11.2017 

Dobrý den, známá má dceru, která byla na rizikovém těhotenství a o víkendu porodila mrtvé dítě. Začínáme řešit praktickou stránku věci a proto bych se potřebovala zeptat, jak je to teď s čerpáním mateřské, když vlastně nemá dítě, ale nemá ani práci? Předem děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den, zákoník práce v § 195 odst. 4 stanoví, že jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů. Dle odst. 5 tohoto ustanovení mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Jestliže matka nastupuje MD 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, končí tato 6 týdnů po porodu mrtvého dítěte. Jestliže matka nastupuje MD 6 týdnů před plánovaným termínem porodu, čerpá MD ještě 8 týdnů po porodu. Jestliže nastal předčasný porod (od cca 22. tt), má matka mrtvě narozeného dítěte právo čerpat MD v délce 14. týdnů od porodu. Po dobu čerpání mateřské dovolené náleží matce nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Formulář vydává a potvrzuje ošetřující lékař (gynekolog), odevzdává se zaměstnavateli, v příp. více

Bára | 21.11.2017 

Dobrý den, můžu si během čerpání rodičovské rozmyslet a vrátit se dřív do práce? Děkuji, Bára.

Odpověď:

Dobrý den,
co se týká dřívějšího návratu do práce z rodičovské dovolené obecně - v poslední době existuje mezi právníky nejednotný názor na předčasný návrat zaměstnance z rodičovské dovolené. Tradičně to bylo vykládáno tak, že pokud zaměstnanec zažádá o rodičovskou dovolenou např. v maximální délce do tří let věku dítěte, pak není povinností zaměstnavatele vyhovět žádosti zaměstnance o jeho dřívější návrat. V poslední době se však lze rovněž setkat s názory, že z rodičovské dovolené se lze vrátit kdykoliv, bez ohledu na rozsah čerpání, které si sám určil zaměstnanec ve své žádosti.

Kateřina Lovitt

Sivena | 20.11.2017 

Dobrý den, ještě mám dotaz :
1. Na kolik dní ošetřovného s dítětem ve věku 7 let mám jako samoživitelka nárok?
2. Musí mi zaměstnavatel jako samoživitelce vyhovět pokud si zažádám o pružnou pracovní dobu? Mám jen ranní směny.
Děkuji moc za odpovědi. S.

Odpověď:

Dobrý den,
ošetřovné je vypláceno od prvního dne ošetřování, maximálně po dobu devíti kalendářních dnů, pouze u osamělých zaměstnanců (samoživitelů) se maximum prodlužuje na 16 kalendářních dnů. Za osamělého zaměstnance se považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou/druhem.
Podle § 241 odst. 2 zákoníku práce musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance pečujícího o děti do 15 let věku o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody je např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele.

Kateřina Lovitt

Jana | 20.11.2017 

Dobrý den,

nastoupila jsem do státního podniku, kde se výše platu započítává podle započitatelné praxe, bohužel na zápočtovém listě z doby 1985-1997, který z té doby samozřejmě mám, nebyla uvedena funkce, pracovala jsem jako referent dopravy a přepravy u ČD v Ústřední místenkové kanceláři. Můj současný zaměstnavatel mi bohužel, bez uvedené funkce praxi nechce započítat a na drahách už Ústřední místenková kancelář neexistuje, takže mi to nikdo nechce potvrdit. Prosím o radu, jak mám v tomto případě postupovat, bohužel pracovní smlouvu nemám, protože se vždy tvrdilo, že stačí zápočtový list a vzhledem k tomu, že je to 20 let. Neporadíte mi jak se v těchto případech postupuje, nemělo by stačit zaměstnavateli pouze prohlášení, třeba potvrzené svědkem, bývalým šéfem? Děkuji za jakoukoliv radu.

Jana

Odpověď:

Dobrý den,
já si myslím, že by zaměstnavateli mělo stačit z Vaší strany čestné prohlášení, nejlépe podepsané svědkem, jak uvádíte např. bývalým šéfem. Doporučuji Vám ohledně Vašeho dotazu kontaktovat ČSSZ, která problematiku prokazování dob zaměstnání řeší v souvislosti s prokazováním potřebné doby pojištění z hlediska nároku na důchod.

Kateřina Lovitt

Marika | 19.11.2017 

Čeština v označování profesí užívá tzv. generické maskulinum, tj. označení mužského rodu. Pokud je tedy v inzerátu napsáno: „hledáme řidiče tramvaje“, myslí se tím automaticky i žena, pokud není uvedeno jinak. Ale jak je to v opačném případě, pokud je v inzerátu napsáno: hledáme cukrářku pro naši pekárnu. Generické feminimum jako preferovanou formu v češtině nemáme, je tedy tato druhá formulace již diskriminační? Rozumím tomu tedy správně, že v inzerátu může být označení pozice v mužském rodu nebo obě formy, ale není možné uvádět jen ženský tvar (samozřejmě někdy bývá z dalšího popisu v inzerátu jasné, že je pozice pro obě pohlaví, ale jak je to tedy v případě, kdy tam toto další ustanovení není a je tam jen označení pozice)?

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatelům je zákonem o zaměstnanosti zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Zaměstnavatel, který nepoužije v inzerátu obě formy, tzn. femininum i maskulinum, by se v případě podnětu či stížnosti na takový inzerát mohl bránit argumentem, že v inzerátu použil generické maskulinum. Jelikož generické femininum není v češtině pro pracovní pozice používáno, je pravděpodobné, že by zaměstnavatel, který zveřejní inzerát s pracovní pozicí ve formě feminina, byl sankcionován ze strany inspekce práce za nabídku k zaměstnání, která má diskriminační charakter.

Eva Fialová

Sivena | 19.11.2017 

Dobrý den, jsem samoživitelka a začátkem roku jsem nastoupila po rodičovské dovolené zpět do původního zaměstnání. V současné době máme v práci elektronicky vedenou docházku. Bylo mi řečeno, že pokud se do práce zpozdíme třeba jen o 1 minutu, musíme si nadpracovat 30 minut. Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel má právo požadovat, aby zaměstnanci dodržovali jím stanovenou pracovní dobu a odpracovali počet hodin, který mají uvedeno v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnavatel žádá, abyste odpracovali hodiny navíc, jedná se o práci přesčas. Nařídit práci přesčas může zaměstnavatel pouze výjimečně. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Eva Fialová

Danka | 16.11.2017 

Dobrý den,

dozvěděla jsem se, že v zahraničních firmách mají zaměstnanci možnost čerpat tzv. "Mental Health Sick Day" Je toto možné i u nás?

Dcera trpí depresemi, úzkostmi a mentální anorexií a zajímalo by mě, jestli jí zákon může zaručit podobné benefity.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
o podobných benefitech ve firmách nemám informace, nicméně firmy mohou poskytovat zaměstnanci různé benefity. Pokud Vaše dcera je dočasně neschopná práce, je to překážka v práci a ona může čerpat nemocenskou.

Eva Fialová

Hanka | 15.11.2017 

Dobrý den, budu se vracet po 5 letech do prace, pracovala jsem na ministrerstvu vnitra, kde mam stále smlouvu na dobu neurcitou. Dceři budou 3 roky v květnu, ale do školky mi ji nevzali. Jak mám postupovat, abych mohla nastoupit do prace az od září? Má zaměstnavatel povinnost dát mi (od kvetna do září) neplacené volno, nebo je to na jeho libovůli? Někde jsem slyšela, že u státních zaměstnanců je to jinak.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
dle čl. 5 služebního předpisu č. 12/2015 Vám služební orgán musí vyhovět v žádosti o neplacená volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku, pokud by Vaše neplacené volno nebránilo řádnému plnění úkolů služebního úřadu. Řádné plnění úkolů služebního úřadu není nikde definováno, nicméně se pravděpodobně bude jednat o narušení či ohrožení plnění těchto úkolů.

Eva Fialová

baboui | 14.11.2017 

Dobrý den, pracuji ve státní správě, měla bych zájem o home office, ale zaměstnavatel argumentuje, že to nelze, protože nelze vynášet data o mých klientech mimo úřad kvůli ochraně osobních údajů. Je to skutečně překážka? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 117 odst. 1 zákona o státní službě, nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán může se státním zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky výkonu služby. Zákon o ochraně osobních údajů neobsahuje ustanovení, která by zakazovala práci z domova z důvodu ochrany osobních údajů. Pokud zaměstnavatel přijme dostatečné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, není důvod práci z domova zaměstnanci neumožnit.

Eva Fialová

Pavla | 14.11.2017 

Dobrý den, stala jsem se obětí diskriminace a bossingu v práci. Po podání stížnosti na chování a práci p. ředitelky (společně s dalšími 3 kolegy) nám to bohužel vedení neuvěřilo a ani naši stížnost řádně neprošetřilo. Nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali výpověď dohodou z důvodu reorganizace, rušení našich pracovních pozic a pro nadbytečnost. Pracuji v této instituci 9 let a kolegové dokonce 30 let. Dokonce máme i zvukové nahrávky z jednání s naším nadřízeným, kde se dá jasně dokázat jak se k nám chovala a jak s námi jednala. Jak můžeme, prosím dokázat, že naše stížnost byla opravdu oprávněná a že v tomto případě došlo k velkému pochybení a nespravedlnosti ze strany zaměstnavatele? Jak se jinak bránit, když nemůžeme zvukové nahrávky nikde vlastně použít jako obranu a důkaz toho, že jsme byli potrestání výpovědí za podání stížnosti na p. ředitelku?
Děkuji moc za radu a přeji pěkný den
Pavla

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí dodržovat v pracovněprávních vztazích zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zásadu zákazu diskriminace. Pokud došlo k porušení těchto zásad, můžete se domáhat nápravy u soudu nebo podat podnět inspekci práce. Zvukové nahrávky jednání můžete k prokázání svých nároků použít. K použití nahrávek jiné osoby je obecně třeba jejího svolení. Podle § 88 odst. 1 občanského zákoníku ovšem svolení není třeba, pokud se zvukový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

Eva Fialová

Eva | 13.11.2017 

Dobrý den,

přihlásila jsem se do výběrového řízení na pozici vychovatele v domově mládeže. Práci jsem nedostala a tak jsem se šla zeptat proč. Ředitel mi vysvětlil, že chtěli na pozici muže (aby lépe zapadal do kolektivu a měl u mládeže větší autoritu). Je v pořádku, že to nenapsali rovnou do inzerátu a je v pořádku, že si muže vybrali hned v prvním kole (posílání životopisů) a byl jediný, koho pozvali na pohovor, protože byl jediný přihlášený muž? Docela mi to vadí, protože jsem věnovala hodně času zpracování životopisu a motivačního dopisu a měla jsem o práci hodně moc velký zájem. Myslím, že to měli rovnou napsat do inzerátu. Určitě nejsem jediná, kdo takhle promarnil čas a úsilí.

Děkuji za odpověď. Eva.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákona o zaměstnanosti je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Zaměstnavatel nesmí zveřejňovat inzeráty, které by na pracovní pozici upřednostňovaly muže nebo ženu. I přestože inzerát na pozici vychovatele nebylo diskriminační, dopustil se zadavatel inzerátu porušení antidiskriminačního zákona, který zakazuje diskriminaci v přístupu k zaměstnání na základě pohlaví uchazeče. Proti nepřijetí do zaměstnání z důvodu diskriminace na základě pohlaví se můžete bránit cestou žaloby u soudu.

Eva Fialová

Klára  | 13.11.2017 

Prosím jaká mám právo na práci při mateřské dovolené? Díky

Odpověď:

Dobrý den,
v průběhu mateřské dovolené můžete vykonávat práci pro stejného zaměstnavatele na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Druh práce uvedený v těchto smlouvách musí být jiný, než jaký máte uveden v pracovní smlouvě. Pokud budete vykonávat práci na základě Vaší pracovní smlouvy, nebudete již čerpat mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel Vám nesmí přidělovat práci pouze před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Eva Fialová

Katka | 11.11.2017 

Dobry den. Jsem matka samozivitelka a dceri je 7let. V zamestnani pracuji pet let na plny uvazek formou mezismen od 8-17hod i kdyz normalne se delaji ranni a odpoledni smeny. Muze mi zamestnavatel zrusit moje smeny a naridit mi abych chodila na ranni a odpoledni? Ranni smeny jsou od 5:00 hod.a odpo od 13:00-22:00hod.a nevim jak bych to s dcerou delala. Rikaji mi , ze je dcera uz dost velka na to, aby se o sebe sama postarala.dekuji za odpoved.

Odpověď:

Dobrý den,
podle mého názoru nemůže. Platí, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby (např. rozvrh směn), je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Vážnými provozními důvody jsou např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele.

Kateřina Lovitt

K. N. | 10.11.2017 

Dobrý den,
v naší firmě působí převážně muži, a proto jsme se rohodli, že bychom to chtěli změnit. Rádi bychom vyhlásili výběrové řízení do ekonomického oddělení, kde je také většina mužů, a do inzerátu výslovně napsali, že hledáme osobu na pozici ekonomky a že pozice je pouze pro ženy. Je to takto možné? Jak bychm měli inzerát formulovat, abychom se vyhnuli případnému nařčení z diskriminace (mužů)? Antidiskriminační zákon toto podle mého názoru umožňuje, ale nejsem právnička a nejsem si tedy jistá, zda je moje interpretace správná.

Předem děkuji za informaci.

K. N.

Odpověď:

Dobrý den,
při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána diskriminaci mimo jiné na základě pohlaví. To znamená, že v inzerátech ani následně při výběru uchazeče o zaměstnání nesmíte preferovat ženy. Diskriminací není jen samotný inzerát, ale i Vaše jednání, kdybyste zvali na pracovní pohovor pouze ženy. (Diskriminací by nebylo rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud by k tomu byl věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky by byly této povaze přiměřené. To znamená ku příkladu to, že pokud byste byli divadlo, mohli byste v inzerátu požadovat ženy na hraní ženské role. Ve Vašem případě se však tato výjimka neuplatní.)

Kateřina Lovitt

Marťa | 9.11.2017 

Dobrý den, v rádiu jsem slyšela něco o tom, že když se vrátím z rodičovské do práce před jejím skončením, bude mi pak kromě výplaty ještě nějakou dobu vyplácena i rodičovská. Ale nějak se mi to nezdá. Je to pravda? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
návratem do práce Vám skončí rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek Vám však bude nadále vyplácen po tu dobu, podle varianty, kterou jste si zvolila. Platí, že výdělek příjemce rodičovského příspěvku není sledován. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Kateřina Lovitt

Markéta | 9.11.2017 

Dobrý den, jsem těhotná s druhým dítětem a v době, kdy bude prvnímu 18 měsíců, bych měla rodit. Budu mít nárok na mateřskou nebo budu pobírat jen rodičovskou? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
nárok na druhou peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne z titulu předchozího zaměstnání (pokud jste stále zaměstnaná). V případě narození dalšího dítěte v rodině zaniká rodičovský příspěvek, ať už je dočerpán či nikoliv, a vzniká nárok na PPM. Doporučovala bych Vám kontaktovat úřad práce, který Vám rodičovský příspěvek vyplácí a dohodnout se na přesném postupu.

Kateřina Lovitt

Lada | 8.11.2017 

Dobrý den,je prosím zločin si žádat o proplacené dovolené když už se jedná o třetí PPM v řadě ? 5let jsem pracovala,8let jsem na mateřské a po ní chci dál pracovat ve stejné firmě, klidně až do důchodu když tam bude dobře. Ale majitel firmy ve mě vyvolává pocit že jsem udělala něco co ho poškozuje ,že dělám něco hrozně nefér vůči němu, už minule se strašně rozčiloval a křičel kvůli tomu(naštěstí jsem u toho nebyla) ale přece mu ty peníze nenechám, tím spíše když nevím jestli mě nevyhodí hned jak se vrátím (důvod si vždycky najde když bude chtít) ? Zajímá mě jestli je časté nechat to propadnout aby měl člověk v práci klid ? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle mého názoru proplacení nevyčerpané dovolené po Vašem zaměstnavateli požadovat nemůžete. (Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou je zaměstnavatel povinen a oprávněn zaměstnanci poskytnout pouze v případě skončení pracovního poměru.) Obecně se doporučuje po skončení mateřské dovolené vyčerpat dovolenou, na kterou vznikl nárok za dobu mateřské dovolené, případně zbyla z doby před jejím nástupem. S čerpáním dovolené bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou je totiž spojena podstatná výhoda a to, že takto vyčerpanou dovolenou již nelze následně z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit.

Kateřina Lovitt

Zdena | 6.11.2017 

Dobrý den, zjistila jsem, že jsem těhotná, ale s přítelem jsme se už rozešli. Dítě si nechám, ale zajímalo by mě, jestli můžu expřítele napsat do rodného listu jako otce a jestli bude muset platit na dítě až se narodí. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
bohužel, tento dotaz nespadá do náplně této poradny. Děkuji za pochopení.

Kateřina Lovitt

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 226 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect