Časté situace

(zprácováno v květnu 2018)

1.    Sexuální obtěžování na pracovišti

Sexuální obtěžování je dle zákoníku práce považováno za diskriminaci. Jedná se o vytváření pokořujícího nebo urážlivého prostředí se sexuálním podtextem (patří sem tedy mimo jiné i osahávání, urážlivé vtipy a narážky, sledování pornografie na pracovišti…atd.)

Řešení sexuálního obtěžování:

•    Za dodržování zásady zákazu diskriminace je odpovědný zaměstnavatel. Je tedy možné mu dát impulz, aby situaci řešil. Pokud nezjedná nápravu, je možné dát podnět k inspekci práce nebo žalobu k soudu.
•    U diskriminace je v soudním řízení obrácené důkazní břemeno.

2.    Těhotenství a mateřství

Bez předchozího pracovního poměru:

Pokud nejste pojištěná a nejste v ochranné lhůtě (7 dní ode dne zániku pojištění), nemáte nárok na nemocenskou dávku (a to ani při rizikovém těhotenství). Máte však nárok na jednorázové porodné a měsíční přídavek na dítě.

Nástup zpátky do pracovního poměru:

Pokud pobíráte PPM, nesmíte osobně vykonávat práci, na základě níž jste pojištěna, nebo samostatně výdělečnou činnost. Je možné si přivydělat – takovýto přivýdělek není nijak limitován.

Během pobírání rodičovského příspěvku je možno pracovat v libovolném rozsahu, jediná podmínka je zařízení celodenní péče o dítě.

Pokud se vracíte do práce po rodičovské dovolené, zaměstnavatel je povinen přidělit Vám práci dle Vaší pracovní smlouvy. Když tuto možnost nemá, může Vám dát výpověď dle §52 Zákoníku práce. V tom případě máte právo na odstupné.

Navazující těhotenství:

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok pojištěnec/pojištěnka, který/á se v posledních dvou letech ode dne nástupu na PPM účastnil/a pojištění po dobu minimálně 270 dní. Pokud tyto podmínky matka nesplňuje, je možné, aby PPM pobíral otec dítěte.

Pokud před dalším porodem odpracujete na stejné pracovní pozici dostatečný počet dní a pečujete o dítě mladší 4 let, máte nárok na druhou mateřskou dovolenou. Její výše se bude vypočítávat z prvního výměrčího základu, jestliže pro Vás nový vyměřovací základ nebude výhodnější.

3.    Otcovská dovolená

Požadavky:

•    Nárok na otcovskou dovolenou má otec nebo člověk pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů (pouze tehdy, pokud dítě nepřesáhlo věk 7 let).
•    Daná osoba musí být alespoň 3 měsíce před otcovskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění.

Práva:

•    Délka (tzv. podpůrčí doba) otcovské dovolené je 1 týden.
•    Tohoto práva může být využito 6 týdnů od narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Začáteční den otcovské dovolené si sami stanovíte.
•    Výše otcovské dovolené je 70 % denního vyměřovacího základu.

4.    Nemocenské pojištění

Z pojištění se poskytuje nemocenská, PPM, otcovská dovolená, ošetřovné (i dlouhodobé) a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. (§4 Zákona o nemocenském pojištění)

Nemocenské pojištění se odvádí u DPČ při výdělku nad 3000 Kč a u DPP při výdělku nad 10 000 Kč.

Rizikové těhotenství:

Pokud jste uznána práce neschopnou, zaměstnavatel Vám musí během prvních dvou týdnů vyplácet náhradu mzdy ve výši 60 %. Po uplynutí této doby máte nárok na nemocenskou ve stejné výši.

Pokud budete z důvodu neschopnosti vykonávat svou práci převedena na jinou pozici, máte právo na vyrovnávací příspěvek.

5.    Náležitosti pracovní smlouvy

Spousta podrobností Vašeho výkonu práce se odvíjí od Vaší pracovní smlouvy. Proto je důležité mít vždy pracovní smlouvu důkladně přečtenou.

Vaše pracovní smlouva musí ze zákona obsahovat tyto informace: druh výkonu práce, místo/místa výkonu práce a den nástupu do práce. Dle českého právního řádu není nutné, aby pracovní smlouva obsahovala Vaši mzdu.

Pokud vy nebo zaměstnavatel chcete změnit náležitosti smlouvy, dá se to provést sepsáním nové smlouvy.

Každá strana pracovního poměru (zaměstnanec a zaměstnavatel) musí obdržet vyhotovenou kopii pracovní smlouvy.

Pokud kvůli změně druhu nebo místa výkonu práce nejste nadále schopni práci vykonávat, vzniká tím překážka v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel má povinnost Vás převést na jinou práci, pokud se jedná o důvody zdravotní, těhotenství nebo mateřství. (Viz §41 Zákoníku práce) Když navrhnutou práci nebudete chtít vykonávat, může Vám zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost.

Zkušební doba nesmí být delší než 3 po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru (u vedoucího zaměstnance je možno až 6 měsíců). Nesmí také být delší než polovina doby sjednaného pracovního poměru.

Na pracovní cestu může zaměstnanec být vyslán pouze na základě dohody a souhlasu. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout náhradu za výdaje spojené s pracovní cestou.

 

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect