Slovníček pojmů

(zprácováno v květnu 2018)

Diskriminace: Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. (pojem diskriminace upravuje Antidiskriminační zákon)

Důkazní břemeno je povinnost navrhovat důkazy k prokázání svých žalobních tvrzení.

Obrácené důkazní břemeno se používá mimo jiné u případů diskriminace. Znamená to, že povinnost prokazovat „co se stalo“ nenese oběť diskriminace, ale ten, který se vůči ní měl diskriminačně chovat.

Porodné náleží ženě, která porodila své první nebo druhé dítě. Je určeno hlavně pro rodiny s nízkými příjmy. Podmínkou na obdržení porodného je, aby byl příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.

Hranice příjmu rodiny pro nárok na porodné je tedy v ČR u prvního dítěte 20 817 Kč a u druhého 25 515 Kč.

Porodné je pevně stanovené, u prvního dítěte se jedná o 13 000 Kč a u druhého o 10 000 Kč.

Mateřská dovolená je období během osmého či šestého týdne před plánovaným termínem porodu, během kterého je pobírána peněžitá pomoc v mateřství. U jednoho dítěte je to celkově maximálně 28 týdnů, v případě dvou a více dětí 37 týdnů.

Začátek mateřské dovolené určí matka, pokud tak neudělá, dovolená začíná 6. týdnem před plánovaným termínem porodu.

Rodičovská dovolená = na rodičovskou dovolenou může nastoupit matka nebo otec. Na této pozici se mohou také vystřídat, změna příjemce dávky se řeší na Úřadu práce.

Po dobu rodičovské dovolené se vyplácí rodičovský příspěvek. Jeho výše záleží na době vyplácení.

•    Vyplácení do dvou let věku dítěte -> 11 400 Kč měsíčně
•    Vyplácení do tří let věku dítěte -> 7 600 Kč měsíčně
•    Vyplácení do čtyř let věku dítěte -> do 9 měsíců dítěte 7 600 Kč, poté 3 800 Kč

Rodičovský příspěvek se nevyplácí na základě příjmů rodiče, ten může během jeho pobírání vydělávat jakýkoli obnos.

Peněžitá pomoc v mateřství = Nárok na PPM má
a)    pojištěnka, která porodila dítě
b)    pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů (na základě rozhodnutí příslušného orgánu)
c)    pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela
d)    pojištěnec (kterým je buďto otec dítěte nebo manžel matky), pokud se matka nemůže o dítě starat ze zdravotních důvodů, nebo pokud s ní uzavřel písemnou smlouvu (vše na základě §32 Zákona o nemocenském pojištění).

Podmínkou pro PPM je účast na pojištění alespoň 270 dní v předchozích dvou letech před nastoupením na PPM.

Vyměřovací základ je hrubý výdělek dosažený v příslušném roce.

Denní vyměřovací základ = DVZ se rozumí, že je vyměřovací základ vydělen počtem kalendářních dnů (bez vyloučených dnů). Je zaokrouhlen na 2 platná desetinná místa.

Vyloučené dny = jsou dny, kdy OSVČ neplatila pojistné nebo nebyla účastna pojištění. U zaměstnance jsou to dny omluvené nepřítomnosti, ve kterých mu nevznikl nárok na náhradu, dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné. Viz §18 (7) zákona o nemocenském pojištění.

Výpověď: pracovní poměr může být ukončen písemnou výpovědí. Na ni navazuje výpovědní doba, která je nejméně dva měsíce. Zaměstnavatel může zaměstnanci podat výpověď pouze na základě §52 Zákoníku práce, zatímco zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu.

Na odstupné máte právo, pokud Vám zaměstnavatel dá výpověď. Výše odstupného záleží na tom, jak dlouho jste u firmy pracovali.
a)    Méně než rok  máte nárok na odstupné ve výši jednoho průměrného výdělku
b)    Alespoň rok, ale méně než dva roky  máte nárok na odstupné ve výší dvounásobku Vašeho průměrného výdělku
c)    Alespoň dva roky  máte nárok na odstupné ve výší tří průměrných výdělků

Pokud se na Vás vztahuje režim konta pracovní doby dle §86 (4) Zákoníku práce, máte právo na součet trojnásobku Vašeho průměrného výdělku a částek uvedených v a), b) a c).

Průměrným výdělkem myslíme průměrný měsíční výdělek.

Otcovská dovolená trvá 1 týden. Otec dítěte se během ní může starat o dítě a dostávat za to náhradu (70 % výměrčího základu). Platí i pro muže pečující o dítě v péči nahrazující péči rodičů. Začátek si daná osoba stanoví sama, musí tak však učinit v rozmezí 6 týdnů od porodu (nebo ode dne převzetí do péče).

Podpůrčí doba = délka, doba (např. délka mateřské dovolené)

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect