Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Andrea | 4.9.2006 | Konkurenční ujednání

15.1.2004 mne zaměstnavatel donutil při nástupu do zaměstnání podepsat pracovní smlouvu, která obsahuje "konkurenční ujednání" následujícího textu:
Smluvní strany se dohodly na tom, že zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku od skončení pracovního poměru u zaměstnavatele vykonávat pro jiného zaměstnavatele činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele..
Zajímalo by mne, zda po mně může zaměstnavatel požadovat smluvní pokutu, pokud tento bod smlouvy nedodržím. Nebyla jsem v žádné vedoucí funkci a dle informací, které jsem dosud získala, konkurenční doložky platí až někdy od března 2004 a tato slouva byla uzavřena dříve. Je vůbec platná? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
není pravda, že by se před březnem 2004 konkurenční doložka v zákoníku práce nevyskytovala. V březnu 2004 pouze vešla v účinnost její novela, která podstatně zpřesňuje práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Takže doložka platná je.
I když nejste u zaměstnavatele ve vedoucí pozici, může s Vámi takovou doložku sjednat. Zde záleží jen na povaze informací, se kterými jste se v průběhu pracovního poměru setkala.
Pokud ale zaměstnavatel neurčil žádnou pokutu za její porušení, nemůže po Vás za porušení doložky žádnou pokutu ani chtít.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Pavla | 26.8.2006 | nárok na výplatu mateřské

Dobrý den, chtěla jsem se dotazovat, jelikož tuto informaci jsem bohužel od zaměstnavatele nedostala, jak dlouho mi bude vyplácet zaměstnavatel příspěvek pokud bude na mateřské dovolené (tj. cca 6 týdnu před porodem), pokud jsem v rozvodovém řízení (jestli se na mě vztahuje jen 28 týdnu nebo 37 týdnů). Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
máte nárok na 37 týdnů mateřské dovolené, protože jste podle zákoníku práce osamělou matkou. Taková situace by ovšem nenastala, pokud byste už žila s druhem v jedné domácnosti. Pak máte nárok pouze na 27 týdnů mateřské dovolené.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

mirka | 22.8.2006 | v průběhu prac.poměru

Dobrý den.Před 3 lety jsem nastoupla do zaměstnání,ve smlouvě jsem byla přijeta jako zástup za mateř.dovolenou.Tato smlouva byla později změněna jako zástup za rodičov.dovolenou.Kolegyně nastoupila po třech letech a mi byla opět změněna smlouva a opět jako zástup za další mateřskou dovolenou na rok za jinou kolegyni.Je postup zaměstnavatele správný?Jak dlouho mi může být tato smlouva prodlužována a opakovaně dávána na dobu určitou?Děkuji za odpověď,pokud možno na uvedený E-mail.

Odpověď:

V zájmu ochrany zaměstnanců před sociální nejistotou, nemá zaměstnavatel právo prodloužovat takto smlouvy déle než dva roky. Nejprve zaměstannce upozorněte, že jeho jednání není v souladu s naším právem, pak by bylo pravděpodobně nejvhodnější poslat kopie všech smluv na Úřad práce a příslušný Inspektorát práce, kterým tímto porušování zákona ze strany Vašeho zaměstnavatele sdělíte.

Ivana Spoustová

fero | 20.8.2006 | Mzda

Dobrý den,Již jednou jsem se ptal na to jak se mám zachovat.Jsem zaměstnán u soukrome firmy 3 měsíce a ještě jsem nedostal mzdu.Nyní jsem si našel jiné pracovní místo kde mohu nastoupit od 1.9. Jak se mám zachovat abych o vydělané peníze nepřišel Jak mám dát výpověď.Prosím spěchá to.Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zákoník práce svým ustanovením § 54 odst. 1 b) zaměstnanci umožňuje, aby v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti, okamžitě zrušil pracovní poměr ve lhůtě jednoho měsíce ode dne , kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Dle ustanovení zákoníku práce může zaměstnanec, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu. Musím vás však upozornit na skutečnost, že podle ustanovení § 55 zákoníku práce musíte takové ukončení pracovního poměru provést písemně, musíte v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musíte je ve stanovené lhůtě doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmíte dodatečně měnit. Zároveň informujte i příslušný Úřad práce. Ivana Spoustová více

Denisa | 14.8.2006 | z nemocenské na mateřskou

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mateřskou dovolenou budu pobírat ve stejné výši jako doposud nemocenskou z důvodu rizik.těhotenství?Děkuji za odpověĎ

Odpověď:

Obecně paltí, že pokud se ženě, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, poskytuje nemocenské až do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, náleží jí od počátku tohoto týdne místo nemocenského peněžitá pomoc v mateřství. V těchto případech se pracovní neschopnost ukončuje počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu a náležijí jí peněžitá pomoc v mateřství. Všechny dávky nemocenského pojištění se poskytují za kalendářní dny, pro výpočet je důležité určit podle předem stanovených pravidel tzv. denní vyměřovací základ., dávka se pak počítá procentní sazbou z tohoto základu. Rozhodným obdobím je obecně kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikla pracovní neschopnost. Denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou. Výše dávky tak nemusí být stejná. více

Lída | 9.8.2006 | preventivní prohlídka

Může mi zaměstnavatel nařídit, u kterého lékaře musím před nástupem do zaměstnání (případně v jeho průběhu) absolvovat lékařskou prohlídku, nebo mám právo rozhodnout se mezi "svým" praktickým lékařem a tím závodním?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vedle řady povinností, které zaměstnavateli ukládají povinnost zajistit zaměstnancům při práci bezpečnost a ochranu zdraví při práci je dána i povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho způsobilosti a schopnostem. Zaměstnavatel je proto oprávněn a zároveň povinen přihlížet ke zdravotní způsobilsoti jednotlivých zaměstnanc§ konajících práci, která by mohla u některých zaměstnanců představovat zvýšené bezpečnostní ríziko. Zaměstnavatel má povinnost sdělit zaměstnacům, které zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým lékařským vyšetřením jsou povinni se v souvislosti s výkonem práce podrobit.

Ivana Spoustová

Alena  | 8.8.2006 | Bez nároku na mateřskoudovolenou

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jelikož jsem jako OSVČ nesplnila podmínky pro čerpání na mateřskou dovolenou(270dní), znamená to tedy, že ihned po porodu můsím pracovat, když nemám nárok na MD? Děkuji za odpověď Alena

Odpověď:

Pravděpodobně máte na mysli, že vám nevznikl nárok na peněžitou pmoc v mateřství, která je vázána na splnění urřitých předpokladů. Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je upraveno v zákoně o sociálním zabezpečení. Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je dobrovolné a vzniká jen na základě přihlášky. Podmínkou vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství je současné splnění těchto skutečností: - ke dni zaháhení pobírání dávky musí trvat účast na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě trvá ochranná lhůta ještě počátkem šestého týdne před očekávaným nebo skutečným dnem porodu anebo až do počátku tohoto týdne žena pobírá nemocenské - byla splněna čekací doba tj. účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu 270 dnů v období posledních dvou let přede dnem porodu - v rámci dvou let nemusí být tato doba nepřetržitá, --- více

Áron Tóth | 3.8.2006 | Platová diskriminace

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,co mohu dělat s tím,že mi zaměstnavatel neproplácí: práci v noci(22-06),práci o víkendech,práci o svátcích.Pracuji v pizzerii(v praze určitě velmi známá),kde současně rozvážím.Pokud je práce u pece kde je více než 50´C kvalifikována jako ztížené pracovní podmínky,tak i toto mi zaměstnavatel neproplácí.. to vše už skoro dva roky.K tomu všemu si zaměstnavatel koupil luxusní automobil v ceně odhadem minimálně 600 000,- a to vše z peněz které nevyplatil mě a mým kolegům..Mimochodem také zaměstnává několik lidí bez smlouvy.Velmi bych si přál,aby vše bylo tak jak má být,leč jsme v České republice,tak se asi není čemu divit...

Odpověď:

Dobrý den,
na Vašeho zaměstnavatele můžete podat stížnost úřadu práce na porušování zákoníku práce Vašim zaměstnavatelem. Pokud se to nesetká s odezvou, podejte žalobu u soudu na neplnění povinností z pracovněprávního vztahu.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Markéta | 3.8.2006 | řádná dovolená

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na jakou délku dovolené mám nárok, když jsem ve státní organizaci podala v červnu výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Budu tedy pracovat do konce srpna.
Děkuji moc a přeji pěkné dny.
Zdraví
Markéta

Odpověď:

Dobrý den,
Váš dotaz se netýká rovných příležitostí pro ženy a muže.
Váš zaměstnavatel by Vám měl určit vyčerpání dovolené do skončení pracovního poměru. Pokud její čerpání neurčí, musí Vám za ni, nebo za jeji nevyčerpanou část poskytnout náhradu ve výši průměrného výdělku.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Tamara | 1.8.2006 | Mzdové nároky

Dobrý den,pracuji jako zdravotní sestra u jedné a.s. již sedmým rokem.Moje hrubá mzda činí více než 4 roky 10600Kč,přestože podle tzv.mzdových tabulek mám nárok na mzdu asi o 3 000Kč vyšší.V naší firmě neexistují odbory,kolektivní smlouva se uzavírá o nás bez nás,takže nemáme nikoho,kdo by za nás bojoval.Je možné dosáhnout nápravy nebo si zaměstnavatel může s námi dělat co chce,podle tabulek se údajně řídit nemusí,tak na co vlastně takové tabulky jsou,když je téměř nikdo nerespektuje?Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den, Vaše zařazení v rámci mzdových tarifů nemůžu posoudit bez zmalosti konkrétní náplně Vaší práce. Obecně jsou ale odborné práce středních zdravotnických pracovníků zařazeny pod 7. mzdový tarif, tzn. skutečně 10300 Kč měsíčně, od 1.7.2006 pak 10710 Kč měsíčně.
Pokud máte pocit, že si náplň Vaší práce vyžaduje změnu mzdového tarifu, obraťte se o radu na úřad práce.

Eva Fialová

Roman | 30.7.2006 | Zásada stejné mzdy

Dobrý den, pracuji asi rok ve finanční oblasti u velké výrobní společnosti, v menším týmu lidí vykonávajících stejnou práci. Náhodou jsem zjistil, že kolegyně pobírá po stejnou dobu o 20% vyšší plat, než všichni ostatní. Paradoxně má nejnižší kvalifikaci (konzervatoř, ostatní VŠ ekonomie) a odvádí nejméně kvalitní práci. Oficiálně má vyšší plat kvůli jednomu cizímu jazyku navíc, který však v práci vůbec nevyužívá. Chci se zeptat, jestli postup zaměstnavatele není v rozporu s § 4a zák. 1/1992 Sb. o mzdě. Pokud ano, mám např. REÁLNOU možnost domáhat se u zaměstnavatele zpětného dorovnání mzdy a jak mám v tomto případě postupovat? Díky moc.

Odpověď:

Dobrý den,
to, co popisujete se zdá na první pohled skutečně porušení ustanovení o stejné mzdě za práci stejné hodnoty. Upozorněte svého zaměstnavatele na porušování pracovněprávních předpisů. Pokud to nepomůže, můžete se obrátit na mediátora neboli prostředníka a pokusit se s Vaším zaměstnavatelem vyjednávat prostřednictvím něho. Zaměstnavatel s tím však musí souhlasit. Mediace je méně nákladná a rychlejší než soudní řízení.

Eva Fialová

Jitka Pelešková | 28.7.2006 | Ukončení prac. poměru na dobuurčitou

Dobrý den. Můj pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou,do 31.12. 2003. Dne 23.8. 2003 se mi narodil syn, takže jsem v době ukončení prac. poměru čerpala mateřskou /zhruba do poloviny ledna 2004/ a poté dosud čerpám rodičovskou dovolenou. Jelikož zaměstnavatel neučinil žádné kroky vedoucí k ukončení Prac. poměru, domnívala jsem se, že pracovní poměr trvá na základě paragrafu 56 Zákoníku práce a pracovní smlouva se tedy automaticky změnila na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mi nedoručil žádné dokumenty, dovolená za rok 2003 mi byla proplacena až na počátku roku 2005 poté, co jsem o to požádala / po dohodě se mzdovou účetní pouze ústně/. Navíc mi zaměstnavatel umožňoval i nadále v průběhu rodičovské dovolené čerpat zaměstnanecké výhody - odebírat produkt za zvýhodněnou cenu /s písemným dokladem na moje jméno!/. více

Odpověď:

Dobrý den, § 56 zákoníku práce stanoví, že pracovní poměr na dobu určitou se změní na dobu neurčitou pouze v případě, že zaměstnavatel vykonával práci i po době sjednané v pracovní smlouvě s vědomím zaměstnavatele. V případě, že jste byla na mateřské dovolené, práci jste vykonávat nemohla a Váš pracovní poměr skončil k 31.12.2003. Poskytování zaměstnaneckých výhod na tom nic nemění. Zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení o zaměstnání. Pro vydání potvrzení není stanoven žádná lhůta. Lhůtu 15 dnů má zaměstnavatel k vypracování pracovního posudku, o který můžete požádat kdykoli. Bohužel na peněžitou podporu v mateřství nemáte nárok, protože jste neodpracovala potřebných 270 hodin v průběhu dvou let. Tato situace se řeší přiznáním nemocenského. Lékař Vás uzná práce neschopnou od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Tato neschopnost pak končí uplynutím 6. týdne po porodu. více

26.7.2006 | prace na dohodu ve skolstvi

Dobry den, pracovala jsem jako ucitelka na soukromem gymnaziu do konce cervna letosniho roku. Mela jsem smlouvu na dobu urcitou a k ni jsem mela podepsanou dohodu o provedeni prace, podle ktere jsem dostavala k platu mesicne "premie". Napln sjednane prace v dohode bylo vypracovani skolskeho vzdelavaciho programu, na kterem cely pedagogicky kolektiv pracoval. Puvodne jsem prodlouzila svoji pracovni smlouvu, z duvodu stehovani jsem vsak od teto nove pracovni smlouvy nakonec odstoupila jeste pred zapocetim jeji platnosti. Ukoncila jsem tedy svuj pracovni pomer uplynutim sjednane doby ve smlouve na dobu urcitou. Plat stanoveny v teto smlouve jsem dostala. Majitel soukromeho gymnazia mi vsak odmita vyplatit "premie" stanovene v dohode, ktera byla take na dobu urcitou - do 30.6.2006. Chtela jsem se zeptat, zda je mozne nejakym zpusobem tyto penize ziskat, nebo zda ma majitel spolecnosti narok odstoupit od dohody bez jakehokoli oznameni, a penize mi tak nevyplatit. Dekuji za odpoved.

Odpověď:

Dobrý den,
dohoda o provedení práce není formálně závislá na pracovní smlouvě, kterou jste měla sjednanou se svým zaměstnavatelem. Výplata odměny stanovené v dohodě závisí pouze na tom, jestli práce určená v dohodě byla vykonána, tzn. jestli vzdělávací program je hotov či nikoli. Pokud na toto Váš bývalý zaměstnavatel nepřistoupí, můžete se odměny domáhat i soudně nebo prostřednictvím mediátora neboli prostředníka, kterého Vám doporučí Asociace mediátorů ČR.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Terka | 23.7.2006 | mateřská dovolená a podnikání

Dobrý den, jsem na mateřské dovolené s 18ti měsíční dcerou. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala na pracovní poměr na dobu nerčitou. Nyní mám možnost začít podnikat a můj zaměstnavatel mi tvrdí, že mi nemusí držet pracovní místo pro případ, že bych chtěla po skončení mateřské dovolené nastupit zpět do práce. Má pravdu?

Odpověď:

Dobrý den,
Váš zaměstnavatel Vám po dobu mateřské dovolené má povinnost držet stejné místo, které jste měla před jejím nástupem. Vy však už budete na rodičovské dovolené. To pro Vás znamená, že Vám musí zaměstnavatel po návratu z rodičovské dovolené přidělit práci podle pracovní smlouvy, tzn. ne nutně tu samou pozici, kterou jste zastávala před narozením dítěte.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Zuzana | 19.7.2006 | Návrat po RD

Dobrý den, chtěla jsem vás poprosit o radu:Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala v nemocnici jako zdr. sestra v jednosměnném provozu, což mám uvedeno i v pracovní smlouvě. Chtěla bych se vrátit a dělat na jednu směnu, i na jiném pracovišti, ale zaměsnavatel mi řekl, že pokud bude mít místo pouze na směny, musím ho přijmout, jinak se mnou rozváže pracovní poměr. Měla bych v tomto případě alespoň nárok na odstupné? Předem děkuji za odpověď. Zuzana S.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vám Váš zaměstnavatel nebude moci po návratu z rodičovské dovolené zadávat, která odpovídá obsahu Vaší pracovní smlouvy, musí Vám dát výpověď pro nadbytečnost. V takovém případě máte vždy nárok na odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních platů.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

LEONA | 3.7.2006 | MATERSKA DOVOLENA

dOBRY DEN CHTELA BYCH SE ZEPTAT NEVIM JAK MAM POKRACOVAT TED MI BUDE KONČIT MATERSKA DOVOLENA 4 ROKY ALE SNAŽIME SE S MANŽELEM O DRUHE MIMINKO NAVSTEVUJEM SPECIALNI KLINIKU NA OTEHOTNENI TAK TED NEVIM JESTLI SE MUŽU YAREGISTROVAT NA PRACOVNI URADĚ JELIKOŽ NEVIME JAK TA LEČBA BUDE TRVAT A KDY SE POVEDE OTEHOTNET

Odpověď:

Tento dotaz nespadá do oblasti diskriminace na pracovním trhu. Zvažujete-li další postup s ohledem na plánované těhotenství, poraďte se proto s Vaším lékařem event. budete-li žádat právní poradu na občanskou poradnu v místě bydliště nebo nějakého advokáta.

Pro úplnost dodávám, že mateřská dovolená trvá tři roky, povolil-li Vám Váš bývalý zaměstnavatel čtvrtý rok, jedná se o pracovní volno bez náhrady mzdy. Po jejím skončení tmáte právo požadovat, aby Vás zaměstnavatel dále zaměstnal. Pokud ukončíte pracovní poměr a jiné zaměstnání nenajdete, pak máte právo žádat o pomoc Úřad práce.

Ivana Spoustová

jANINA | 27.6.2006 | Dovolená

JSEM na md,od 8.6.2005 jsem na rodičovské dovolené.Dovolená na zotavenou mi byla proplacena za rok 2004.Zajímalo by mne zda mám nárok na dovolenou na zot. za rok 2005.

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na dovolenou na zotavenou máte, ale jen poměrně k počtu odpracovaných dnů. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc (tzn. od ledna do června) jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Za každý z pěti měsíců máte tedy nárok na jednu dvanáctinu ze čtyřech týdnů, nebo případně z jiného počtu týdnů, které jsou u Vašeho zaměstnavatele upraveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu.

Eva Fialová

mery | 26.6.2006 | neplatná výpověď,změnavýpovědního důvodu

Jelikož můj problém nezapadá do žádného z uvedených typů dotazů,uvádím zde že se jedná o jakousi diskriminaci ze zdravotních důvodů,neboť zaměstnavatel se mě snažil za každou cenu zbavit díky mému zdravotnímu postižení. Dobrý den.Prosím o radu.Zaměstnavatel mi dal výpověď dle které jsem měla nárok na odstupné.Jakmile jsem písemě vyjádřila souhlas s touto výpovědí ale zároveň ho upozornila na to že mám nárok na odstupné,zřejmě od tohoto úmyslu ustoupil ,a delší dobu se mnou nekomunikoval(byla jsem dočasně v invalidním důchodu).Po několika měsících mi doručil výpověď ze zdravotních důvodů,na kterou jsem reagovala dopisem nadepsaným "Nesouhlas s výpovědí" a v kterém ho žádám o zpětvzetí výpovědi a který měl být "projevem vůle" být dále zaměstnávána .Jelikož si nejsem jista ,jestli takovýto argument u soudu obstojí jako důvod pro náhradu mzdy,chci se zeptat jestli je v tomto případě možno místo náhrady mzdy žádat jako náhradu škody dle §187 ZP ,neboť zaměstnavatel mi svým protiprávním jednáním způsobil škodu tím že jsem z důvodu právní nejistoty nemohla nastoupit do práce u jiného zaměstnavatele. více

Odpověď:

Dobrý den, pokud jste dostala výpověď ze zdravotních důvodů, tedy předpokládáme podle § 46 odst 1 d/, pak Vám ze zákona nevzniká právo na tzv. odstupné a výpovědní doba činí dva měsíce. Pro platnost výpovědi se vyžaduje , aby byla dána písemně a doručena druhému účastníku, tedy vám, a aby byl výpovědní důvod skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Druh výpovědi nelze dodatečně měnit. Z neplatného rozvázání pracovního poměru můžete uplatnit nároky pouze v souladu s ustanovením § 61 zákoníku práce, tedy v případě, že trváte na tom, aby vás zaměstnavatel dále zaměstnával, pak je zaměstnavatel povinen poskytnout vám náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru. více

Michal | 25.6.2006 | chov skotu

Nastoupil jsem do zaměstnání a mím zaměstnavatel je soused , který se věnuje zenědělství , tedy chovu skotu a patrně v dílně kde úpracuji chce chovat skot, vybudovat odpad z tohoto kravína do mé jímky a další , bez zjevného dotazu o souhlas , tedy jako jeho zaměstnanec bych mu to měl trpět? Taktéž nechci , aby ustájil v objektu , který sousedí s dílnou skot , vůbec nevím jak se mám bránit , aby mě nevyhodil z práce a já pak třeba nepobíral hmotné zabezpečení
Děkuji za odpověď Zeman

Odpověď:

Dobrý den, Vašemu sousedovi (to, že je současně Vaším zaměstnavatelem zde nehraje žádnou roli) nemusíte dát souhlas k vybudování odpadu ze jeho kravína do Vaší jímky. Bez tohoto souhlasu nemůže nic na Vaší nemovitosti dělat. Pokud však hodláte vybudování odpadu strpět, můžete tak učinit ve formě věcného břemene. Váš soused je pak se zákona povinen nést přiměřené náklady spojené s věcný břemenem. Lepší je však tyto náklady specifikovat přímo ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Vašemu zaměstnavateli nemůžete zabránit v úpravě svého provozu. Zaměstnavatel je však povinen podle zákoníku práce zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště. Mgr. Eva Fialová Eva Fialová více

Lenka | 23.6.2006 | přihlašení po mateřské

Dobrý den
Mám dotaz,skončila mi mateřská 5.6.2006 jsem ve 4 měsici těhotenstvý a pracovní uřad v Teplicích mě odmitl přihlásit stím že těhotné nepřihlašují správa socialního zabespečení mi sdělila že zdravotní pojištení má platit manžel to semi zdá divné.Proto se obracim k vám o radu.Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, z Vašeho dotazu s ohledem na nové těhotenství vyplývá, že jste pravděpodobně ukončila rodičovskou nikoliv mateřskou dovolenou. Pokud jde o Váš dotaz na platbu pojistného na zdravotního pojištění, pak Vás ujišťujeme, že stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mimo jiné za tyto pojištěnce : - nezaopatřené děti /tj. děti od narození do skončení povinné školní docházky - ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství - příjemce rodičovského příspěvku /ten se vyplácí ve standartních případech do 4 let věku dítěte, zatímco zákonný nárok na rodičovskou dovolenou je tři roky/ - osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o příjemce rodičovského příspěvku nebo o osoby na mateřské rodičovské dovolené. více

« | 1 | .. | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | .. | 237 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect